• .

  • .

  • .

  • .

Nicolaas Jan Hendrik Noey, 1725 - 1734, zijn weduwe 1738 - 1763

Nicolaas Jan Hendrik Noey, zn. van Johan Hendrik Noey en Cornelia van Vrijberghe, geb. ca. 1688, raad permanent te Tholen 1709, commies van de vivres en ammunitie van oorlog te Tholen 1715-1716, rentmeester geestelijke goederen 1715-1716, rekenmeester generaliteitsrekenkamer Zeeland 1716-1734, gedeputeerde Staten-Generaal voor Zeeland 1719-1734, overl. voor 1738, tr. Sabina Wilhelmina van Raasfelt, overl. tussen 1753 en 1763.

1500 Gem.polder. Het Cleijnen Ambagt nr. 12.Dhr. State Generaal Nicolaas Noeij, eigenaar en baander in 1728, in 1740 ziin erfgenamen. De hofstede met twee stukken. Noord en west de weg. Oost nr. 10 en 11. Zuid nr. 13. Groot 1 gemet 284 roeden (Veldboek Tholen 1728 en 1740. GA inv.nr. 107 en 79).

De wed. N.J.H. Nouy, nr. 387 / 390, wordt aangeslagen voor £ 2:6:8 vls. (Tholen GA inv.nr. 2590. Kohier Huisschatting 1738 en 1753).

Anthonij Berckmans, als last en procuratie hebbende van Abraham Cortebrant, als executeur van het testament van wijlen vrouwe Sabijna Wilhelmina van Raasfelt, wed. van Nicolaas Jan Hendrick Noeij, verklaart op 31 maart 1763 na publieke verkoop over te dragen aan Jan de Vogel, 2 gemeten 254 roeden weiland in Schakerloo in Pier Wittenhoek nr. 16 voor £ 3 vls. ’t gemet (Schakerloo. Raze inv.nr. 5891).

  Anthonij Berckmans, als last en procuratie hebbende van Abraham Cortebrant, als executeur van het testament van wijlen vrouwe Sabijna Wilhelmina van Raasfelt, wed. van Nicolaas Jan Hendrick Noeij, verklaart op 31 maart 1763 na publieke verkoop over te dragen aan Cornelis Hicke, 7 gemeten 17 roeden weiland in Schakerloo in Gaulooshoek nr. 12, 13 en 14 voor £ 9 vls. ’t gemet. Contant ¼ part £ 15:17:6¾ vls. en jaarlijks gelijke ¼ part à 4%, waarvoor het land blijft verbonden (Schakerloo. Raze inv.nr. 5891). De hr. A. Berckmans, als last en procuratie hebbende van de hr. A.. Cortebrand, aangesteld als executeur van het testament van wijlen vrouwe Sabina Wilhelmina Raasvelt, wed. van staten gen. Nicolaas Jan Hendrik Noey, verklaart op 31 maart 1763 in die kwaliteit publiek te hebben verkocht en vervolgens te leveren aan Johanna Caatshoek, wed. van Marinus Geluk, die verklaart uit kracht der koop door haar man voors. te accepteren, een hofstede, bestaande uit huis, schuur en verdere timmer met 88 gemeten 103½ roede vrij en eigen land gelegen in de 1500 Gem.polder en Schakerloo, t.w.: in Schakerloo in Kleijnen Heijn Kempenhoek nr. 1 en 2; Pier Wittenhoek nr. 13 en 15 en in Groten Heijn Kempenhoek nr. 10. Te samen 13 gemeten 135 roeden. In de 1500 Gem.polder in Grote Wilhannenhoek nr. 6 t/m 11 en 29 zijnde vronen; in Kleijn Ambagt nr. 1 t/m 18; in Stormboshil nr. 1 t/m 3 en in het Oosteinde van de Zoutenpolder nr. 2 en 3. Samen 83 gemeten 189½ roede. Waarvan afgaan de erfpacht van 7 gemeten 146 roeden in Kleijn Ambacht t.b.v. de comptoir van de Geestelijke goederen groot jaarlijks £ 9:3:2 vls. en 1 gemet 75 roeden in Grote Wilhannenhoek nr. 6 t.b.v. het Weeshuis te Tholen £ 1:1 s vls. jaarlijks, voor £ 8 vls. per gemet. Contant ¼ £ 176:13:9½ vls. bij de levering en verder ¼ ieder jaar met een interest van 4%, waarvoor de hofstede en landen blijven verbonden. Voldaan 1 augustus 1767 (Tholen. Raze inv.nr. 5186-138v en Raze inv.nr. 5190-91).

Pachter:

Jan de Vogel, 1760-1767, zie onder.

Johanna Kaashoek, wed. van Marinus Geluk, 1763 - 1765, de erfgenamen 1766-1768

Marinus Geluk, zn. van Jacob Marinussen Geluk en Adriaantje Bogaart, ged. St.Maartensdijk 5 oktober 1721, landman, overl./begr. Tholen 27 februari/1 maart 1763, otr./tr. als j.m. geb. St.Maartensdijk en won. St.Annaland, St.Annaland 27 januari/14 februari 1747 Johanna Caashoek, geb. en won. St.Annaland, ged. St.Annaland 7 oktober 1725, overl./begr. Tholen 12/14 december 1765, dr. van Johannes Caashoek en Maatje Pelle.

Marinus Geluk woonde. als pachter op de hofstede Molenvliet en kocht kort voor zijn overlijden in 1763 de hofstede Luchtenburg, in pacht bij Jan de Vogel. De hofstede Luchtenburg werd aan zijn wed. geleverd in maart 1763. De wed. Johanna Kaashoek bleef tot haar overlijden in 1765 op de hofstede Molenvliet wonen. In 1766 werd de inspan en de veldvruchten van de hofstede Molenvliet publiek verkocht Volgens de rekeningen van het oorgeld der paarden is Marinus Geluk te Tholen eigenaar van 4 paarden in 1750-1761, zijn weduwe 4 paarden in 1762-1763 (jaren 1764 en 1765 ontbreken) (Tholen. GA inv.nr. 293).

Staat en inventaris van de boedel zoals in het gemeen bezeten geweest bij Marinus Geluk, overleden 27 februari 1763 en zijn huisvrouw Johanna Caashoek, t.b.v. zijn weduwe en zijn minderjarige kinderen m.n. Johannes oud 14 jaar, Cornelis 11 jaar, Maatje 3 jaar en Maria Geluk oud 3 maanden, alles volgens testament voor Not. Johannes van Noorden te Tholen d.d. 28 november 1760. Overgebracht ter weeskamer op 5 december 1763 door de wed. Johanna Caashoek ten overstaan van Pieter Geluk en Adrijaan Caashoek, zoals bij testament aangesteld als voogden. De boedel bestaat uit o.a.: contante penningen, goud en zilver, obligaties; inboedel; landbouw gereedschap; melkgereedschap; vruchten te velde en in de schuur; 6 paarden, 8 melkkoeien en 15 jongvee, 12 paar hoenders en hanen; een hofstede met 88 gemeten 103½ roede land, na aftrek van 8 gemeten 221 roeden erfpacht, staande en gelegen in de polders Schakerloo en de 1500 Gemetenpolder, door de overledene kort voor zijn overlijden gekocht uit de boedel van de wed N.J.H. Noeij, voor een somme van £ 706:15:2 vls.; 1/8 part in de buiten meestoof te Tholen waardig £ 66:13:4 vls. Jan de Vogel is schuldig aan de boedel de pacht van de hofstede en annexe landen t.w. £ 106:15:9 vls. verschenen bamis 1762, te betalen volgens de verkoopcondities aan de Hr. A. Berckmans. Baten totaal £ 3.131:3:7 vls. De lasten bestaan uit o.a.: de kooppenningen voor de hofstede en landen gekocht in 1763 voor £ 8 vls. ’t gemet, totaal £ 706:15:9 vls., te betalen in 4 termijnen, contant ¼ en verder ieder volgend jaar ¼, nog schuldig £ 530:1:4½ vls.; de hr. C. Gaaswijck heeft te goed van deze boedel per reste wegens de pacht van de hofstede en landen bij de wed.bewoond en gebruikt wordende verschenen bamis 1762 £ 40:8:10 vls. Lasten totaal £ 1.117:6:8 vls. De wezen een kinds gedeelte (Tholen. Weeskamer inv.nr. 19-232).

Left button Vorige pagina  Volgende pagina right button
bar
Friday the 22nd - - Powered by HostAfford