• .

  • .

  • .

  • .

Staat en inventaris van de boedel van Johanna Caatshoek, overl. 12 december 1765, wed. van Marinus Geluk, t.b.v. haar 3 minderjarige kinderen, m.n. Johannes thans 18 jaar, Cornelis 14 jaar en Maatje Geluk oud 10 jaar. Overgebracht ter weeskamer op 24 augustus 1767 door de voogden Pieter Geluk en Adrijaan Caatshoek. De boedel bestaat uit o.a.: contante penningen, goud en zilver, inboedel; schepen schuldbrieven en obligaties; een hofstede, bestaande uit huis, schuur en verdere timmer met 88 gemeten 103½ roede vrij eigen land te Tholen, in Schakerloo 13 gemeten 135 roeden en in de 1500 Gem.polder 74 gemeten 268½ roede en nog in Klijn Ambacht 7 gemeten 146 roeden erfpacht van het comptoir en 1 gemet 75 roeden erfpacht in Wilhannenhoek van het weeshuis Tholen, waardig totaal £ 971:16 s vls.; 1/8 part in de buiten meestoof te Tholen; Jan de Vogel is schuldig aan de boedel voor het gebruik van de hofstede en landen de pacht over 1764 en 1765, jaarlijks £ 106:15:9 vls. 1764 inmiddels betaald; landbouw- en melkgereedschappen, 5 paarden, 8 melkkoeien en 12 jongvee, 2 vette varkens, welke goederen op 6 maart 1766 publiek zijn verkocht; vruchten te velde, in de schuur en op zolder, de veldvruchten op 15 juli 1766 publiek verkocht. De baten bedragen totaal £ 2.964:2:9 vls. Als lasten worden o.a. genoemd: de Hr van Lichtenbergh competeert van de boedel de state- en dijklasten over 1765 voor de hofstede en landen (Luchtenburg) bij Jan de Vogel in pacht en gebruik £ 41:12:2 vls.; idem competeert hij de baanderslasten van de hofstede en landen (Molenvliet) bij de overledene in pacht en gebruik over het jaar 1765, die Jan de Vogel moet betalen £ 31:2:9 vls.; dhr. C. Gaaswijck competeert van deze boedel per reste over pacht van eene hofstede met 107 gemeten 116 roeden land (Molenvliet) gelegen onder Tholen, door de overledene in pacht en gebruik over het jaar 1765 £ 25:5:8 vls. De lasten zijn totaal £ 423:4:10 vls. Voor de drie kinderen £ 2.540:17:11 vls. (Tholen. Weeskamer inv.nr. 20-109v).

Geertruij Geluk, wed. Jan van Gorsele, verklaart op 29 juni 1767 schuldig te zijn aan Pieter Geluk, voogd met en benevens Adrijaan Caatshoek over de minderjarige wezen van wijlen Johanna Caatshoek, wed. Marinus Geluk, £ 50 vls. à 3½% jaarlijks. Als waarborg wordt gesteld 6 gemeten 6 roeden land in Vlaamshoek nr. 26. Voldaan 23 september 1767.

Pachter en gebruiker van de hofstede en landen: t./m. 1767

Jan Gabriëls de Vogel, zn. van Gabriël Pieters de Vogel en Susanna Jans Melis, ged. Tholen 23 november 1710, landman, begr. Tholen 22 februari 1770, tr.1 Tholen 5 mei 1737 Anthonia Bries (Tona/Teuntje), overl./begr. Tholen 25/28 november 1763; otr./tr.2 Tholen 17 oktober/7 november 1764 Dina Roggeband, wed. Pieter Aarse, mog. ged. Oud Vossemeer 10 januari 1725 (als Dingena), begr. Tholen 7 april 1786. Volgens de rekeningen van het oorgeld der paarden is Jan de Vogel te Tholen eigenaar van 2 paarden 1748-1751, 3 paarden 1752-1757, 2 paarden 1758-1759 en 4 paarden in 1760-1767 (Tholen. GA inv.nr. 293). Anthonij Berkmans, als curator van de boedel van wijlen Pieter Rossijn, verklaart op 18 november 1754 over te dragen aan Jan de Vogel, 7 gemeten 217½ roede zaailand in Schakerloo in het Zuideinde van de Zuidhoek nr. 11, 12, 13, 22 en 24 voor £ 2:3:4 vls. ’t gemet (Schakerloo. Raze. inv.nr. 5890). Jan de Vogel verklaart op 6 maart 1755 schuldig te zijn aan Johanna Karol, wed. van sr. Gerard van der Rhee, £ 16 vls. à 4% in het jaar, waarvoor het zojuist gekochte land blijft verbonden (Schakerloo. Raze. inv.nr. 5890).

Staat en inventaris van de boedel d.d. 4 april 1764 van Anthonia Bries, overl. 25 november 1763, en Jan de Vogel, t.b.v. de kinderen: Susanna eg. van Jan Manse, Maatje eg. van Philip Melis, Adryaan 22 jaar en Jacomijna 20 jaar. De boedel bestaat uit: een huis en erve in de Kruittoren te Tholen waardig £ 25:0:0 vls.; een schuur in de Brande­straat te Tholen £ 100:0:0 vls.; 12 gemeten 186 roeden bouw- en weiland in Schakerloo; 5 paarden, 8 melkkoeien en jongvee. Lasten o.a. landpachten aan Johanna Catshoek wed. Marinus Geluk, zij competeert een jaar pacht van de hofstede met 97 gemeten 24½ roede zaailand, verschenen bamis 1763 £ 106:15 vls. Idem de pacht over 1764 van de bezaaide landen van de hofstede t.w. 31 gemeten 234 roeden £ 34:19:3 vls. Statenpenningen over 109 gemeten 210 roeden over 1763, zowel eigen als pachtland. Baten £ 789:15:9 vls. Netto vermogen: £ 577:9:10 vls. (Tholen. Weeskamer inv.nr. 19-241v).

Johannes Marinusse Geluk, 1768 - 1810
Johannes Marinusse Geluk, zn. van Marinus Jacobs Geluk en Johanna Kaashoek, ged. St.Annaland 1 december 1748, landman, overl./begr. Tholen 3/6 april 1808, tr.1 als j.m. geb. St.Annaland en won. St.Maartens­dijk, St.Maartensdijk 1 maart 1768 Catharina Deurloo, j.d. geb. en won. St.Maartens­dijk, geb. ca. 1745, bel. St.Maartensdijk 4 april 1765, landvrouw, overl./begr. Tholen 17/21 januari 1782, dr. van Isaak Deurloo en Maatje Pelle; tr.2 Tholen 28 januari 1784 (otr. Oud Vossemeer 9 januari 1784) Apolonia van de(r) R(h)ee, j.d. geb. Steenbergen en won. Oud Vossemeer, ged. Steenbergen 17 februari 1765, landbouwster, overl. Tholen 11 maart 1848, dr. van Johannes Aryse van de(r) R(h)ee en Maria Pipping. Catharina Deurloo is ingekomen te Tholen met attestatie van St.Maartensdijk 1 juli 1768 (Tholen. Akta kerkeraad). Volgens de rekeningen van het oorgeld der paarden is Johannes Mar. Geluk te Tholen eigenaar van 4 paarden 1768-1774, 5 paarden 1775-1781, 6 paarden 1782-1803, 7 paarden 1804-1805 en 6 paarden in 1806 einde boek (Tholen. GA inv.nr. 293).

Johannes Marinus Geluk, nr. 387, wordt aangeslagen voor £ 2:6:8 vls. (Tholen GA inv.nr. 2590. Kohier Huisschatting 1784-1786). Johannes Marinus Geluk, 1500 Gemetenpolder nr. 387 (Register van Eigendom 1784-1806. GA Tholen inv.nr. 85). Johannes Marinus Geluk, landman, gehuwd, 48 jaar, 1500 Gemetenpolder 37 (Tholen. Bewonerslijst 27 maart 1797). Jacobus Quist levert op 24 juni 1775 aan Jacob van Gorsele en Johannis Marinisse Geluk, 10 gemeten 298 roeden zaai- en weiland in Jan Jacobshoek nr. 5, 17 t/m 19 voor £ 9:10:0 vls. ’t gemet. Totaal £ 104:8:9 vls. (Schakerloo. Raze inv.nr. 5891).

Cornelis Reemer de Vree, in kwaliteit als dijkgraaf van de polder de 1500 Gemeten, verklaart op 29 april 1785 over te dragen aan Marinus Willemse Moulker, de helft in 1 gemet 207 roeden land met het daarop staande houtgewas, zijnde een zandput, gelegen in de 1500 Gemetenpolder in Grooten Wilhannenhoek nr. 10 voor £ 9 vls. Marinus Willemse Moulker verklaart op 19 mei 1785 bovengenoemd land over te dragen aan Johannis Geluk voor £ 9 vls. (Tholen. Raze inv.nr. 5187-83v en 84v).

Mr. Theodorus Johan Plevier, in kwaliteit als thesauriër dezer stad, verklaart op 29 april 1785 over te dragen aan Arij Adriaan Willemse, de helft in 1 gemet 207 roeden land met het daarop staande houtgewas, zijnde zandput, gelegen in de 1500 Gemetenpolder in Grooten Wilhannenhoek nr. 10 voor £ 10 vls. De koper moet toestaan dat de stad het benodigde zand over het jaar 1785 zonder kennisgeving uit het land mag halen. Arij Adriaan Willemse verklaart op 19 mei 1785 bovengenoemd land over te dragen aan Johannis Geluk voor £ 10 vls. onder de zelfde voorwaarden (Tholen. Raze inv.nr. 5187-84).

Left button Vorige pagina  Volgende pagina right button
bar
Friday the 22nd - - Powered by HostAfford